Verlof

Wij zijn verplicht de regels van de Leerplichtwet te volgen. Wanneer een kind zonder toestemming van de schoolleiding of leerplichtambtenaar niet op school is, heet dat ongeoorloofd schoolverzuim. De schoolleider is verplicht dit verzuim aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt. U kunt dan eventueel een boete krijgen. Als de schoolleider het verzuim niet meldt, kan de school ook een proces-verbaal krijgen.

Verlof aanvragen

In een aantal gevallen is verlof mogelijk. Verlof is uitsluitend mogelijk:

Bij ziekte. U moet dit zo spoedig mogelijk (telefonisch: Eggeveld 030-6342620 Beverakker 030-6342800) melden op school. Dit kan ook met een bericht via social school naar de leerkracht. Een bezoek van een kind aan de dokter, tandarts e.d. kunt u ook mondeling of met een bericht aan de leerkracht doorgeven.

Volgens de wet mag in bijzondere situaties extra verlof worden aangevraagd. Deze zogenaamde ‘gewichtige omstandigheden’ zijn omstandigheden die ‘buiten de wil zijn gelegen’. Het verlof wordt verleend om onredelijke situaties te vermijden, waarbij het belang van het kind voorop staat. Meestal blijft het verlof beperkt tot een of enkele dagen. Voorbeelden daarvan zijn: 

 • verhuizing

 • huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 4e graad

 • overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de 4e graad

 • ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de 4e graad

 • 12½-, 25-, 40-, 50-, 55- en 60-jarig huwelijks- en of ambtsjubileum van bloed- en aanverwanten tot en met de 4e graad

De volgende situaties kunnen niet worden aangemerkt als gewichtige omstandigheden:

 • eerder vertrek of later terugkomen van vakantie om financiële redenen, boekingsmogelijkheden, vervoer of om files te vermijden

 • afwijkend vakantierooster van kinderen uit een gezin die op een andere school zitten

 • dienstrooster van de werkgever van ouders/verzorgers

 • activiteiten van (sport)verenigingen

 • familiebezoek in het buitenland / bezoek aan het land van herkomst

 • verjaardagen

Voor bepaalde feesten of verplichtingen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging bestaat recht op verlof. Als richtlijn geldt hierbij dat één dag per gebeurtenis wordt vrijgegeven.

Verlof aanvragen

Het aanvraagformulier voor verlof buiten de schoolvakanties staat onderaan deze pagina. Het is ook verkrijgbaar bij de groepsleerkrachten. U levert de volledig ingevulde aanvraag, inclusief relevante verklaringen, in bij de directeur.

Een verlofaanvraag voor een periode tot maximaal 10 schooldagen kunt u indienen bij de directeur. Verlofaanvragen voor meer dan 10 schooldagen worden behandeld door de leerplichtambtenaar. Deze aanvraag dient z.s.m. (liefst 8 weken van te voren) bij de leerplichtambtenaar schriftelijk te worden ingediend. De leerplichtambtenaar zal schriftelijk reageren. U kunt eventueel schriftelijk bezwaar maken tegen de beslissing. 

Bezwaar maken

Wanneer een verzoek om extra verlof wordt afgewezen en u het niet eens bent met dat besluit, dan kunt u schriftelijk bezwaar maken. U moet dan een bezwaarschrift indienen bij de directeur.

Meer informatie

Voor informatie over verlof kunt u terecht bij het Regionaal Bureau Leerplicht.

 

Website:  https://www.obsdevelduil.nl/Adres:  Locatie Beverakker

 Beverakker 19 3994 EK Houten 030 634 28 00

 Locatie Eggeveld Eggeveld 4-6 3993 GE Houten 030 634 2620 

directie.develduil@oo-h.nl

 Aanvraagformulier voor verlof buiten de schoolvakanties: